Inscenizacja rozpocznie się 15 lipca 2023 r. godz 15:00, czyli za: 0 dni
 

Zostań Rzemieślnikiem

Chorągwie
Katalog Rzemieślników
Justycja polowa
Nazwa grupy/firmy/kramu:
Ilość osób biorących udział w Festiwalu/w tym dzieci/ :
Osoba odpowiedzialna / kontaktowa/
Imie:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Adres
Nie pokazuj imienia i nazwiska w katalogu:
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Maksymalny rozmiar zdjęcia to 300KB w rozdzielczości 800x600 (akceptowane są tylko pliki jpg).
Prezentacja grupy:
Warunki techniczne prezentacji
Ilość namiotów:
Wymiary namiotów:
Ilość pojazdów:
Inne wymagania:
Data przyjazdu:
Lista osób zgłoszonych do udziału w festiwalu:
IMIĘ, NAZWISKO UCZESTNIKA ADRES ZAMIESZKANIA NR PESEL

Regulamin uczestnictwa w "Obozie Rzemieślników"

w trakcie "Dni Grunwaldu"

(dotyczy wszystkich rzemieślników wraz z osobami towarzyszącymi)

"Organizatorzy" informują, że w związku z nagminnym i bezprawnym przyłączaniem się do "Obozu Rzemieślników" handlowców nie posiadających zgody na handel w części "historycznej" powołany został PATROL służb porządkowych mający prawo sprawdzać wśród kupców i rzemieślników identyfikator Grunwaldu oraz zgodę wydaną przez organizatorów na handel na terenie historycznym. Brak identyfikatora oraz zgody będzie skutkował przeniesieniem do strefy handlu niehistorycznego, pobraniem opłaty placowej lub usunięciem z Imprezy Grunwaldzkiej bez pokrycia kosztów transportu.

Kupcy i Rzemieślnicy posiadający zgodę, a nie stosujący się do zaleceń regulaminu mówiących o poprawności stroju, stylizacji i aranżacji stoisk, a przede wszystkim naruszających punkty regulaminu mówiący o poprawności historycznej prezentowanego i sprzedawanego asortymentu mogą zostać usunięci z terenu "Obozu Rzemieślników" bez pokrycia kosztów transportu. Mogą uiścić opłatę placową w Gminie i przenieść się do strefy handlu niehistorycznego lub opuścić Imprezę Grunwaldzką. Usunięcie z terenu "Obozu Rzemieślników" może nastąpić tylko po konsultacji PATROLU z dowódcą "Obozu Rzemieślników" i w porozumieniu z "Komisją ds. poprawności historycznej Rzemieślników i Kupców". wybraną spośród kupców "Obozu Rzemieślników".

I. Zagadnienia ogólne

1. Dni Grunwaldu są międzynarodową imprezą o charakterze historyczno - patriotyczno - edukacyjnym upamiętniają wydarzenia z 15 lipca 1410 roku "Bitwy pod Grunwaldem", Organizatorem jej historycznej części zwanej dalej "Bitwą pod Grunwaldem" Krzysztof Górecki i Jacek Szymański.

2. Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem odbywa się zawsze w sobotę najbliższą 15 lipca. Kiedy w regulaminie jest mowa o dniach: środa - sobota, należy rozumieć dni poprzedzające inscenizację Bitwy pod Grunwaldem, natomiast niedziela - dzień po inscenizacji.

3. Uczestnikami historycznej części festiwalu mogą być osoby indywidualne lub grupy zorganizowane zajmujące się odtwórstwem średniowiecznym.

4. Celem niniejszego regulaminu jest przedstawienie reguł, których muszą przestrzegać uczestnicy "Bitwy pod Grunwaldem"

dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania wysokiego poziomu całej imprezy.
5. Uczestników "Obozu Rzemieślników" obowiązuje regulamin Grunwaldu w części "O GRODZISKU GRUNWALDZKIM" www.grunwald1410.pl oraz wszystkie punkty niniejszego regulaminu dotyczące Kupców i Rzemieślników.

6. Odpowiedzialność za grupę uczestniczącą w festiwalu ponosi osoba zgłaszająca (np. "dowódca" grupy), której obowiązkiem jest zapoznanie wszystkich zgłaszanych uczestników z niniejszym regulaminem.

7. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, wypełnienie ankiety-zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty kupieckiej. Wypełniona najpóźniej do (termin ustalany dla każdego roku indywidualnie) ankieta (zamieszczona na stronie www.grunwald1410.pl), poza trzema fotografiami (asortyment - rzemiosło, rzemieślnika w stroju historycznym oraz namiot-stragan) powinna zawierać: pełen wykaz uczestników z ich numerami PESEL oraz numer i seria dowodów osobistego, goście zagraniczni seria i numer paszportu.

8. Rzemieślników zamieszkałych w "Chorągwiach Bojowych", oczekujących na przydział straganów stałych zgłaszają dowódcy chorągwi. Stragany muszą funkcjonować do zakończenia festiwalu. Pozostałe procedury rejestracyjne i zasady

regulaminu "Obozu Rzemieślników" obowiązują tak samo jak w grupie "namiotowej".

9. Dokonanie opłaty i pojawienie się wpisu w "Katalogu Rzemieślników" http://grunwald1410.infoman.pl/index.php?cat=151 oraz akceptacja regulaminu przez jego podpisanie (przy rejestracji kramu na polach Grunwaldu) jest równoznaczna z przyjęciem do obozu rzemieślników i kupców i zgodą na prowadzenie handlu i prezentacji.

UWAGA: Brak wpisu eliminuje rzemieślnika z uczestnictwa w Dniach Grunwaldu.

10. W wypadku rażących uchybień, któregokolwiek z punktów regulaminu, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydalenia uczestnika z terenu imprezy bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

11. Organizatorzy mają decydujący głos w sprawie uczestnictwa grup i osób indywidualnych w "Bitwie pod Grunwaldem". Nie

mają obowiązku przedłożenia argumentów swojej decyzji.

12. Wszelkie postanowienia wymienione w niniejszym regulaminie są ostatecznie i niepodważalne i nie podlegają jakiejkolwiek dyskusji z organizatorem.

13. Organizatorzy wyłączają swoją jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób postępujących niezgodnie z powyższym regulaminem

II. Wymagania dotyczące zgłaszanych grup

14. Zaproszeni Rzemieślnicy - Kupcy zobowiązani są do przyjazdu najpóźniej w środę. Wyjazd najwcześniej w niedzielę.

15. "Bitwa pod Grunwaldem" jest imprezą datowaną. Odtwórcy zgłaszający chęć uczestnictwa w imprezie zobowiązani są do posiadania strojów, wyposażenia oraz innych artefaktów nawiązujących do tego okresu wykonanych z materiałów naturalnych.

16. Stroje datowane na okres 1350-1420 obowiązują wszystkich mieszkających i handlujących w osadzie.

17. Zgłaszane grupy bądź odtwórcy indywidualni powinni posiadać namioty zgodne z przyjętymi dla okresu około grunwaldzkiego formami, wykonany z materiałów naturalnych.

18. Sprzedawany asortyment powinien propagować kulturę materialną średniowiecza być jej wierną bądź stylizowaną na

podstawie ikonografii, opisów historycznych, badań naukowych repliką, wykonaną tylko z materiałów naturalnych (zakaz handlu plastykowymi tarczami i tym podobnymi wynalazkami). Dopuszcza się handel asortymentami edukacyjnymi i propagującymi historię tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.

19. Osobą biorącą odpowiedzialność za zewnętrzny wizerunek grupy jest dla organizatorów osoba zgłaszająca (np. "dowódca"

grupy rzemieślników).

20. Na okres od środy do soboty Organizator Główny "Dni Grunwaldu" powoła PATROL służb ochroniarskich nadzorujący teren

"Podgrodzia Rzemieślniczego".

21. Na okres od środy do soboty dowódca "Obozu Rzemieślników" może powołać "Komisję ds. poprawności historycznej

Rzemieślników i Kupców".

22. PATROL ma prawo:

a) kontrolować identyfikatory grunwaldzkie oraz zezwolenia na prowadzenie kramu historycznego na terenie "Podgrodzia
Rzemieślniczego" wydane przez Organizatora części historycznej "Dni Grunwaldu",
b) usuwać kramy nie posiadające zezwolenia równocześnie wnioskując do uprawnionych patroli policji i straży gminnej o nałożenie mandatu.
c) w razie niezgodności asortymentu oraz historyczności stroju i scenografii u osób posiadających zezwolenie "Patrol" konsultuje się z dowódcą "Obozu Rzemieślników" oraz "Komisją ds. poprawności historycznej Rzemieślników i Kupców" i w uzasadnionych przypadkach usuwa z terenu "Podgrodzia Rzemieślniczego" rzemieślników i kupców nie spełniających wymogów historycznych w asortymencie oraz stroju i scenografii.
d) na wezwanie i prośbę Dowódcy Podgrodzia usuwa wskazane, "dziko rozbite" stoiska handlowe oraz posiadające zgodę, a łamiące
warunki historyczności i regulamin Podgrodzia i Rzemieślników.

23. "Komisja ds. poprawności historycznej Rzemieślników i Kupców" ma prawo kontrolować zgodność asortymentu oraz poprawność historyczną stroju oraz kramu

24. W razie niewłaściwego asortymentu lub niepoprawnego stroju i straganu Dowódca "Obozu Rzemieślników" ma prawo nie wpuścić na teren podgrodzia rzemieślniczego lub usunąć już rozlokowany kram (bez zwrotu kosztów przejazdu), pomimo wcześniej otrzymanej zgody, wydanej na podstawie opisu i prezentacji fotograficznej, na prowadzenie kramu historycznego.

25. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator części historycznej "Dni Grunwaldu".

III. Opłata kupiecka dla kupców i rzemieślników prowadzących działalność w historycznej części "Dni

Grunwaldu"

26. Ustala się trzy podstawowe opłaty kupieckie oraz jedną specjalną.

27. Cała zebrana kwota z Opłaty Kupieckiej zostanie przeznaczona na organizację Turniejów Grunwaldzkich, z tego też powodu wpłaty zbierane są wcześniej. Ustala się trzy podstawowe opłaty kupieckie oraz jedną specjalną.

28. Wysokość opłaty kupieckiej uzależniona jest od typu prowadzonej działalności, a nie od wielkości zajmowanego terenu.

29. Opłata kupiecka dotyczy każdego rzemieślnika i kupca, niezależnie czy wystawia się w indywidualnym czy też we wspólnym stoisku kupieckim np.; Mi - Parti oraz Aketon - rzemieślnicy indywidualni, chyba że tworzą oficjalną, udokumentowaną gildię kupiecko rzemieślniczą czyli spółdzielnię lub wspólny kram bractwa - stowarzyszenia historycznego, który ten sam charakter przyjmuje w reklamach na portalach społecznościowych i na stronie internetowej bractwa.

30. Rzemiosło rodzinne, traktowane jest jako kupiec lub rzemieślnik indywidualny (jedna opłata) Np. Spes Medieval Market -

rodzinny kram kupiecki, Starkow - rzemiosło rodzinne .

31. Wysokość podstawowej opłaty kupieckiej:

a) Rzemieślnicy sprzedający swoje wyroby i prowadzący prezentacje rzemiosła np.: kowale, garncarze, rogownicy itp. (prezentacja powinna być zatwierdzona przez organizatorów) 200 PLN

b) Kupcy zajmujący się handlem oraz pozostali rzemieślnicy nie prowadzący prezentacji 500 PLN (w szczególnych i uzasadnionych wypadkach dopuszcza się wprowadzenie rabatu)

c) Gildie kupieckie i rzemieślnicze np. spółdzielnie rzemieślniczo - kupieckie 800 zł, (w szczególnych i uzasadnionych wypadkach dopuszcza się wprowadzenie rabatu)

32. Opłata specjalna dotyczy reklamowania imprez historycznych oraz miejscowości i regionów o walorach historyczno - turystycznych. Rzemieślnicy i kupcy mogą znaleźć sponsorów na swoje stoiska, którym mogą zapewnić reklamę (na swoich stanowiskach wystawienniczych). Np.: miejscowości i regiony tworzące swój wizerunek wykorzystując zabytki, historię i imprezy historyczne np.: Grodzisko w Sopocie w Owidzu, Karpacka Troja, Zamek w Gniewie, Oblężenie Malborka, Turniej w Uniejowie itp. Sponsor staje się Mecenasem kupca, pokrywa koszt promocji i kupca. Kwota mecenatu ustalana indywidualnie.

33. Bez tej opłaty obowiązuje zakaz reklamowania imprez historycznych oraz miejscowości i regionów o walorach historyczno

- turystycznych oraz wszelkich innych reklam i akcji promocyjno - marketingowych.

34. Opłata kupiecka upoważnia do handlu w historycznej części "Dni Grunwaldu", nie upoważnia do handlu w części

"cywilnej"

35. Opłacenie placowego oraz opłat handlowych w części "cywilnej" nie upoważnia do handlu w części "historycznej"

36. Handel bez zgłoszenia i bez opłaty kupieckiej grozi wręczeniem mandatu przez Straż gminną lub policję, a następnie wydalenie z imprezy Dni Grunwaldu lub pozostawieniem na imprezie po opłaceni dodatkowo (poza mandatem) opłaty kupieckiej.

37. Po przybyciu na pola Grunwaldy dowódca podgrodzia rzemieślniczego wręczy identyfikatory oraz zezwolenie na handel w części historycznej , które należy umieścić w widocznym dla wszystkich miejscu.

38. Zapisy zakończone będą do 01.06.

39. Do tego czasu należy dokonać wpisu (wypełnić poprawnie ankietę), po zaakceptowaniu organizatorzy prześlą nr konta na które należy dokonać wpłaty. Po otrzymaniu wpłaty organizatorzy aktywują wpis rzemieślnika w katalogu kupców i rzemieślników (na stronie http://grunwald1410.infoman.pl/index.php?cat=151 pojawi się wpis rzemieślnika). Brak wpisu oznacza brak wpłaty.

40. Absencja rzemieślnika nie powoduje zwrotu uiszczonej opłaty kupieckiej.

41. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na organizację Turniejów Grunwaldzkich, z tego też powodu wpłaty zbierane są wcześniej.

42. Tylko rzemieślnicy i kupcy zamieszczeni w katalogu mają prawo na handel w historycznej części "Dni Grunwaldu"

IV. Status Mecenasa Turniejów Grunwaldzkich

43. Status Mecenasa Turniejów Grunwaldzkich otrzymuje sponsor wspomagający Turnieje Grunwaldzkie w postaci voucherów lub nagród rzeczowych, w jednym roku na łączną kwotę równą lub większą dwóm opłatom kupieckim wg art. III pkt. 30 a, b lub c, lub w inny sposób wspomagający organizatorów historycznej części "Dni Grunwaldu" .

44. W zamian Mecenas otrzymuje:

a. Zwolnienie z opłaty kupieckiej
UWAGA: Zwolnienie z opłaty kupieckiej dotyczy tylko MECENASA, NIE dotyczy innego rzemieślnika korzystającego z powierzchni wystawienniczej MECENASA.
b. Umieszczenie LOGO na wspólnej reklamie Mecenasów Turniejów Rycerskich, wywieszonej przy trakcie wiodącym do Muzeum Grunwaldu w trakcie Dni Grunwaldu (wymagane: dostarczenie LOGO w postaci wektorowej, do organizatorów turniejów w nieprzekraczalnym terminie 01.06)
c. Promocja prowadzona na portalach społecznościowych prowadzona przez organizatorów turniejów.
d. Wpis i informacja z kontaktami Mecenasa na stronie głównej organizatora www.grunwald1410.pl
e. Umieszczenie w Katalogu Rzemieślników i Kupców w statusie Mecenasa Turniejów Rycerskich.

45. Status Mecenasa nie upoważnia do reklamowania imprez historycznych oraz miejscowości i regionów o walorach historyczno - turystycznych oraz wszelkich innych reklam i akcji promocyjno - marketingowych.

V. Rejestracja grupy/osoby indywidualnej na terenie Bitwy pod Grunwaldem

54. Rejestracja uczestników na terenie Bitwy pod Grunwaldem odbywa się u dowódcy obozu rzemieślników.

Osoba odpowiedzialna, reprezentująca grupę deklarującą chęć uczestnictwa w obozie rzemieślników, celem rejestracji akceptuje przez podpisanie regulamin.

55. W trakcie rejestracji osoba zgłaszająca otrzyma: identyfikatory, zgodę na handel opieczętowaną przez Urząd Gminy, karty dla pojazdów, klucz do WC.

56. Dowódcy obozu wytypowany przez organizatorów wskaże miejsce przedzielone grupie na czas festiwalu.

57. Realizacja powyższych punktów umożliwia rozpoczęcie przygotowania przez osobę indywidualną/grupę własnego stanowiska.

58. Identyfikatory będą numerowane i przypisywane danej osobie wg zgłoszenia

VI. Obowiązki osoby zgłaszającej/kierującej grupą

51. Osoba zgłaszająca w rozumieniu organizatorów jest jednocześnie osobą kierująca daną grupą. Stanowi ona stronę we wszystkich kwestiach dotyczących kontaktów pomiędzy organizatorami a grupą.

52. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do zebrania całości informacji i wypełnienia całej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia/rejestracji, sygnowania dokumentacji podpisem (imię i nazwisko), przeprowadzenia w wyznaczonych terminach całej procedury związanej ze zgłoszeniem/rejestracją, zapoznania członków grupy z regulaminami odnoszącymi się zarówno do festiwalu oraz z programem i indywidualnymi zasadami przyjazdu/uczestnictwa. Za nie wpuszczenie na teren festiwalu w wyniku niedopilnowania przez osobę zgłaszającą realizacji któregokolwiek z ustaleń dotyczących rejestracji lub wizerunku grupy, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

53. Zgłaszający jest zobowiązany do pilnowania przestrzegania regulaminu uczestnictwa w obozie rzemieślników podczas

trwania "Bitwy pod Grunwaldem" i festiwalu indywidualnie i grupowo przez zgłoszone przez nią osoby.

VII. Zasady obowiązujące na terenie Bitwy pod Grunwaldem

Kwestie ogólne

54. Na terenie festiwalu każdy uczestnik zobowiązany jest dostosowywać się do wskazówek organizatorów.

55. Teren festiwalu jest chroniony całodobowo przez pracowników agencji ochrony. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do ich wskazówek. Wszelkie uwagi należy kierować do organizatorów.

56. Wszelkie przejawy łamania porządku (np: kradzieże, rozbój) należy natychmiast kierować do ochrony.

57. W trakcie trwania festiwalu na jego terenie znajduje się pomoc medyczna.

58. Organizatorzy zapewniają drewno opałowe w ograniczonej ilości. Należy je pobierać wyłącznie z wyznaczonych miejsc. W związku z nagminnym pobieraniem przez uczestników większej ilości niż jest to potrzebne, organizatorzy nie biorą odpowiedzialności w wypadku ich braku.

59. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

Kwestie dotyczące pojazdów uczestników

60. W trakcie trwania festiwalu od środy, od godziny 10.00 do niedzieli, do godziny 10.00 pojazdy uczestników należy parkować w miejscach wyznaczonych przez organizatorów .W wypadku niedostosowania się do tego punktu regulaminu pojazdy będą usuwane na koszt właściciela.

61. Tymczasowy wjazd i przebywanie pojazdów na terenie osady rzemieślników poza wyznaczonymi godzinami, możliwy jest jedynie za specjalną zgodą organizatorów.

62. Organizatorzy zapewniają dla uczestników festiwalu parkingi nie strzeżone w miejscu wyznaczonym. Wjazd na parking tylko za okazaniem przepustki wydawanej podczas rejestracji grupy/osoby indywidualnej.

Zasady dotyczące czasu otwarcia terenu festiwalu dla turystów

51. Obowiązuje bezwarunkowy zakaz spożywania napojów w tym alkoholu we współczesnych naczyniach. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwym (wg uznania organizatora) będą bezwarunkowo usuwane z terenu festiwalu. W przypadku gdyby problem dotyczył więcej niż 50% osób z jednej grupy, usunięta zostaje cała grupa, bez pokrycia kosztów dojazdu, przy jednoczesnym zakazie uczestnictwa w kolejnych edycjach festiwalu.

52. Obowiązuje zakaz palenia papierosów psujący wizerunek imprezy w miejscach narażonych na widok turysty.

53. Posiłki należy spożywać i przygotowywać w naczyniach stanowiących stylizację bądź rekonstrukcje oryginalnych artefaktów z okresu średniowiecza. Jedynie w terenie do tego przeznaczonym (przy karczmie) można spożywać posiłki w naczyniach współczesnych.

54. Obwiązuje zakaz stosowania publicznie słów powszechnie uznawanych wulgarne, oprócz stylizowanych przekleństw i

wyzwisk podczas inscenizacji.

55. Z aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych należy korzystać "dyskretnie".

56. Teren przydzielony na obozowiska powinien być wysprzątany. Wokół obozowiska należy zachowywać porządek przez cały dzień. Jako taki rozumiemy również użytkowanie i prezentowanie tylko i wyłącznie artefaktów stanowiących stylizacje lub kopie przedmiotów z okresu średniowiecza.

Zasady dotyczące czasu zamknięcia terenu festiwalu dla turystów

69. Poza czasem wyznaczonym dla zwiedzających, na terenie festiwalu nie może znajdować się żadna osoba nie posiadające identyfikatora. Wyjątek stanowią osoby posiadające indywidualne zezwolenie organizatorów. Wszelkie inne osoby będą usuwane przez organizatorów oraz ochronę.

Zasady trzymania zwierząt na terenie festiwalu

70. Zwierzęta powinny znajdować się pod stałym nadzorem właścicieli-uczestników festiwalu tj. smycz i kaganiec.

Odpowiedzialność za zwierzę i ewentualne wyrządzone przez nie szkody ponosi właściciel.

71. W ankiecie i okienku inne wymagania, należy wpisać imię zwierzaka numer obowiązkowych szczepień i numer chipa.

72. Zwierzęta należy dokarmiać z naczyń "historycznych".

73. Właściciel zobowiązany jest do usunięcia odchodów pozostawionych przez zwierze w miejscach uczęszczanych przez rekonstruktorów historycznych i turystów.

74. W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia lub uzasadnionych obaw mieszkańców obozu historycznego,

Organizator może zażądać przeniesienia zwierzęcia do hotelu dla zwierząt. W wypadku niezastosowania się do zaleceń, Organizator może wydalić właściciela - opiekuna wraz ze zwierzęciem z imprezy.

Zasady prowadzenia sprzedaży na terenie części historycznej festiwalu

75. Zamiar sprzedaży musi być zasygnalizowany organizatorom na etapie zgłoszenia grupy/osoby indywidualnej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo poproszenia o wysłanie zdjęć oferowanego towaru.

76. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w wypadku kradzieży względnie zniszczenia oferowanego towaru oraz nie ingerują w spory między stronami transakcji.

77. Na terenie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem można prowadzić sprzedaż wyłącznie przedmiotów będących stylizacjami, kopiami lub rekonstrukcjami artefaktów z okresu średniowiecza. Wszelkie odstępstwa od tej zasady ustalają jedynie organizatorzy.

78. Obowiązuje bezwarunkowy zakaz prowadzenia handlu alkoholem przez uczestników części historycznej festiwalu.

W ZWIĄZKU Z PROBLEMAMI Z KLUCZEM DO WC ORGANIZATOR OBCIĄŻY UCZESTNIKÓW Z OBOZU RZEMIEŚLNIKÓW KOSZTEM ZAKUPU KŁÓDEK Z DOROBIONYMI DODATKOWO KLUCZAMI. KAŻDY ZGŁOSZONY (JEDNO ZGŁOSZENIE JEDEN KLUCZ!!!!!!!!!!) OTRZYMA KLUCZ DO WC. NIE DOTYCZY TO OSÓB MIESZKAJĄCYCH W INNYCH OBOZACH. KOSZT ZAKUPU BĘDZIE PODZIELONY NA WSZYSTKIE

ZGŁOSZENIA ,PARAGON ZAKUPU DO WGLĄDU!!!!!!!!!!!


 Wysłanie  zgłoszenia  do  katalogu  rzemieślników  jest  równoznaczne  ze  zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodna  z ustawą z dnia  10.05.2018r. o Ochronie  Danych Osobowych i  Rozporządzeniem   Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  UE 2016/679  z 27 kwietnia 2016r. Szczegóły na odwrocie pokwitowania odbioru nagrody. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
Administratorem  Danych  osobowych  jest:  Fundacją  "Grunwald"  z  siedzibą  w Stebarku  1,  NIP  741-19-32-720, 
REGON 000535600, wpis do KRS 0000016447, 
Cel i podstawy przetwarzania: 
 • Cel rejestracji pobytu na imprezie, meldunkowy
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i organizacji oraz archiwizacji ww wydarzenia lub do momentu wycofania zgody. 

Odbiorcy Danych:

 • Podane  dane  będą  przetwarzane  zgodnie  z  treścią  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  w  zakresie niezbędnym do  prowadzenia dokumentacji  meldunkowej i  kadrowej.  Pana/Pani dane  będą  udostępnione dla Urzędu Gminy
 • Upoważnieni pracownicy, wolontariusze  fundacji oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  oraz ubezpieczalnie  świadczące usługę ubezpieczeniową imprezie Bitwa pod Grunwaldem. 
 • Podane  dane  będą  przetwarzane  zgodnie  z  treścią  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  w  zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz rozliczeniowej w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi umów cywilnoprawnych oraz porozumienia o wolontariacie. 
Ma Pan/Pani Prawo do: 
 • Wycofania zgody przetwarzania danych osobowych ( tam gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) 
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
 • Prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych 
 • Prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych 
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 • Prawo do przenoszenia danych 
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z pobytem i zakwaterowaniem na imprezie "Dni Grunwaldu" 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z ustawą z dnia  10.05.2018r. o Ochronie  Danych Osobowych i 
Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679  z 27 kwietnia 2016r. 
 
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
 • Podaję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz  oświadczam, że są one zgodne z prawdą 
 • Zapoznałem(-am)  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej.  W  tym  z  informacją  o  celu  i  sposobach  przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia ,zapomnienia. 


ściągnij regulamin
ściągnij RODO
Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu, oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych.

PRZEJDŹ DO EDYCJI WPISÓW
Licznik odwiedzin:  8809756Fundacja Bielik INFOMAN - marketing internetowy Pomorze Zachodnie - przewodnik